Cosmodox

神在山上必有预备


“你却根本不爱我” (AbB 14, 165)

这是一封儿子寄给母亲的抱怨信。他很可能是一个离家在外的学生,不知什么原因,他母亲没有给他送去足够的衣服。看着其他人身着新衣,这个满心抱怨的儿子给他母亲写下了这封怒气冲冲的信件,表达他的不满。

  • 文献索引:AbB 14, 165
  • 出土于拉尔萨(Larsa),今伊拉克济加尔省森卡拉丘(تل السنكرة tall as-sankarah / Tell Senkereh)
  • 现藏于法国巴黎卢浮宫博物馆,编号 AO 8372
  • 古巴比伦时期(约公元前 1800 年至公元前 1600 年)
  • 阿卡德语(古巴比伦语)
  • 竖长型泥板;尺寸参见图片
  • CDLI no. P387407; ArchiBab no. T15411

泥板照片(背面)与原文线描

AO 8372 背面(参看来源
线描:TCL 18; pl. 91 no. 111(参看来源

转写

正面:
01. a-na zi-nu-ú
02. qí-bí-ma
03. um-ma i-din-dEN.ZU-ma
04. dUTU dAMAR.UTU ù dNIN.ŠUBUR
05. aš-šum-ia a-na da-ri-a-tim
06. li-ba-al-li-ṭù-ki
07. túgṣú-ba-a-at a-wi-le-e
08. ša-at-tam a-na ša-at-tim
09. i-da-am-mi-qú
10. at-ti túgṣú-ba-a-ti
背面:
11. ša-at-tam a-na ša-at-tim
12. tu-qá-al-la-li
13. i-na túgṣú-ba-ti-ia
14. qù-ul-lu-lim ù ku-us-sí[2]
15. ta-aš-ta-ri-i
16. i-na SIKIḫi.a i-na bi-ti-ni
17. ki-ma a-ka-lim in-na-ka-la
18. at-ti túgṣú-ba-ti tu-qá-al-li-li
19. DUMU mdIŠKUR-i-dí-nam
20. ša a-bu-šu ṣú-ḫa-ar a-bi-ia
21. ˹ši?-na?˺ túgṣú-ba-te-e eš-šu-tim
22. [la]˹bi˺-iš ˹at˺[ti] ˹a˺-na túgṣú-ba-ti-ia
23. []-te-en ta-ta-na-aḫ-da-ri
24. ki-ma at-ti ia-ti
25. tu-ul-di-in-ni
侧缘左
26. ˹ša˺-a-ti um-ma-šu
27. ˹a˺-na le-qí-tim
28. [il-qé]-e-šu
侧缘右
29. ù ki-ma ša-a-ti
30. um-ma-šui-ra-a-mu-šu[2]
31. at-ti [ia]-a-ti ú-ul ta-ra-am-mi-in-ni

转录

1–3 ana Zinû qibīma, umma Iddin-Sînma:
4–6 Šamaš Marduk u Il-abrat aššumīja ana dāriʾātim liballiṭūki.
7–18 ṣubāt awīlê šattam ana šattim idammiqū; atti ṣubātī šattam ana šattim tuqallalī. ina ṣubātīja qullulim u kussî? taštarî. ina šīpātim ina bītīni kīma akalim innakkalā, atti ṣubātī tuqallilī.
19–31 mār Adad-iddinam, ša abūšu ṣuḫār abīja, šinā? ṣubātē eššūtim [la]biš, at[ti] ana ṣubātīja []tēn tattanaʾdarī. kīma atti jâti tuldīnni, šâti ummašu ana leqītim [ilq]ēšu, u kīma šâti ummašu irāmušu, atti jâti ul tarammīnni.

汉译

1–3 说与兹努依丁-辛所言如下:
4–6沙马什马尔杜克依勒阿布拉特因着我永远保守你健康!
7–18 人们的衣服年复一年都越来越好,你(却)年复一年克扣我的衣服。靠着克扣缩减我的衣服你是发了财了。哪怕羊毛在我们家里消耗得跟面包一样,你还是克扣了我的衣服。
19–31 阿达德-依丁南的儿子,人家爸爸只是我爸爸的佣人,人家都有两件新衣服穿,你却总是生怕我有一件新衣服。虽说你是生养了我,而人家妈妈是收养的他,但相比他妈妈爱他,你却根本不爱我。

注释:

  1. 意义不明,或来源于动词 kusû “缚住”,据语境此处理解为“收紧,缩减”。或读为 ku-uṣ-ṣí,源自动词 kâṣu “剥皮”,不过此义项并未见于其他同时期文本中。 Charpin, D 建读为 ku-us-sí 并理解做 “停止(寄送)”,参见 Archibab 相关页面
  2. 据 Veenhof (2005) 修正。

参考文献:
Dossin, G. (1934). Lettres de la première Dynastie Babylonienne, 2 (Textes cunéiformes, Musée du Louvre; 18). Paris: Geuthner. (TCL 18; pl. 91 no. 111)
Veenhof, K. R. (2005). Letters in the Louvre. (Altbabylonische Briefe in Umschrift und Übersetzung; 14). Leiden: Brill. (AbB 14, 165)

粗体标出的专有名词请参阅《人名、神名、地名和其他专有名词索引》


本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议进行许可。
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
欢迎访问、转载或进行捐赠

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

您正在使用您的 WordPress.com 账号评论。 注销 /  更改 )

Twitter picture

您正在使用您的 Twitter 账号评论。 注销 /  更改 )

Facebook photo

您正在使用您的 Facebook 账号评论。 注销 /  更改 )

Connecting to %s

cosmodox.com

%d 博主赞过: