Cosmodox

神在山上必有预备


招魂与驱鬼的咒术 (K.2779)

本文编译的泥板来自著名的“亚述巴尼拔图书馆”,是一份关于古代巴比伦巫术的文本。其残存的内容详细说明了招魂和驱鬼这两种咒术的操作方法和相应的咒语。

 • 文献索引:AfO 29/30, pp. 1–17.
 • 1849 年出土于尼尼微(Nineveh),今伊拉克尼尼微省摩苏尔市库云吉克丘(تل قوينجق tall qūyunǧiq / Tell Kuyunjik)
 • 现藏于英国伦敦不列颠博物馆,编号 K.2779
 • 新亚述时期(约 911 年至公元前 612 年)
 • 阿卡德语(标准巴比伦语)
 • 竖长型泥板,下部缺损;正面与左侧缘具文字;残高 9.52 厘米,宽 9.2 厘米,厚2.85 厘米
 • CDLI no. P238181

泥板照片

K.2779. (查看来源)

原文线描

K.2779 (AfO 29/30, p. 4 Fig. II)

转写

正面:

 1. én ì IR-ḫa-ab ì IR-ḫa-ab gidim ì IR-ḫa-ab gidim igi-bar ì IR-ḫa-ab
 2. gi-ir-gi-ia-am-ma-ke4 igi-AN igi-bar gidim-am-ma-ke4
  ––––––––––––
 3. ka-inim-ma lú gidim igi bar-ra-ke4
  ––––––––––––
 4. DÙ.DÙ.BI gišGIBIL gišḫaš-ḫal-ti gišÁSAL SIG7-su ina A Ì KAŠ GEŠTIN TI Ì.UDU MUŠ SÚD[1]
 5. Ì.UDU UR.MAḪ Ì.UDU AL.LULku6 GABA.BÁBBAR da-li-li šá ŠÀ na4PEŠ4 zapx-pix(GEŠTUGII) UR.GI7
 6. zapx-pix SA.A zapx-pix KA5.A zapx-pix ḫur-ba-bil-li zapx-pix EME.ŠID GIŠ.UMBIN BIL.ZA.ZA
 7. ap-pi ir-ri BIL.ZA.ZA PA ṣar-ṣa-ri šá GÙB Ì.UDU GÌR.PAD.DU GÍD.DA šá KUR.GImušen ḪÁD.DU GAZ SIM
 8. ina Ì KAŠ SAG KALAG.GA úam-ḫa-ra ḪE.ḪE ÉN 3-šú ŠID-ma IGImeš-ka ŠÉŠ-ma
 9. GIDIM ta-na-ṭal-ma it-ti-ka i-da-ab-bu-ub
  ––––––––––––
 10. ana ḪUL ši-si-it GIDIM TAR-si ŠIKA DU6 ŠUB-i ina A ta-sàk-ma É i-sal-laḫ 3 u4-mi ki-is-pa ana GIDIM kim-ti-šú i-ka-sip
 11. KAŠ ŠE.SA.A BAL-qí ana IGI dUTU ‹ina?› NÍG.NA šemLI i-sar-raq KAŠ SAG BAL-qí NÍG.BA dUTU GAR-an UR5.GIM DUG4.GA
  ––––––––––––
 12. dutu di-ku5 an-ki-a saĝ-kal da-nun-na-ke4-ne dutu di-ku5 kur-kur-ra-ke4dutu saĝ-kal pa-è-a
 13. at-ta-ma la-iṭ-su-nu dUTU DI.KU5 šá e-la-a-ti ana šap-la-a-ti
 14. šá šap-la-a-ti ana e-la-a-ti túb-bal GIDIM šá ina É.MU GÙ-ú lu-u AD AMA! lu-u ŠÉŠ NIN
 15. lu-u DUMU ma-am-ma-na ma-šu-ú lu-u GIDIM mut-tag-gi-šú šá pa-qí-da NU TUKU
 16. ki-is-pu ka-sip-šú ˹mu-ú˺ na-˹qu˺-šú ˹lu˺-mu-˹un «NU?˺» ši-si-šú EGIR-šú lil-lik
 17. [l]u-mu-un ši-si-šú šá ḪUL-tim a-a TE-a 3 u4-mi an-na-a DÙ.DÙ-uš-ma AN ḪU NA? ḫe-pí[2]
 18. [ŠUI]I-šú LUḪ-si ú-SIKIL.LE-ma ina Ì : AL.TIL : GIŠ[3] ŠÉŠ
  ––––––––––––
 19. [4][DIŠ GID]IM ina É NA is-si UG7 ina É NA UG7 BAD-ma ZI.GA ḪUL-tim ina É ˹NA È?˺ ḪUL BI anau É-šú NU TE-e
  ––––––––––––
 20. [ina U4.GURUM.MA] ˹a˺-na dUTU ú-red-di ina še-rim ina EDIN[5] KI ˹GÌR pár-sat KI SAR A˺ K[Ù SUD x x x d]UTU GI.DU8 ˹GIN˺[a]n 3 ŠUKmeš 2ta.àm
 21. [x x GA]R-an ZÚ.LUM.MA EŠA DUB NINDA.˹Ì˺.[DÉ.A LÀL Ì.NUN.NA GAR-an dugA.D]A.GUR4 [GIN-an uruduGAG].˹U4˺.TAG.GA ta-za-qap
 22. [NÍG.NA šemLI] GAR-an KAŠ SAG ˹BAL!˺-q[í ……] x
 23. [……] x x [……]

左侧缘:

1’. [……] x tu ki ina UD.GURUM.MA
2’. […… UR5].GIM DUG4.GA

转录

1–2 (咒语)

3 ka.inim.ak lu(=e) gidim(=ši) igi bar-a=ak

4–9 epuštišu: qilûtu, ḫašḫalti ṣarbati arqassu, ina mê; šamna, šikara, karāna teleqqe; lipi ṣerri tasâk; lipi nēši, lipi alluttu, dišpa, dalīlī ša libbi išqillati, zappi kalbi, zappi šūrani, zappi šēlebi, zappi ḫurbabilli, zappi ṣurārî, ṣupra muṣaʾʾirāni, appi irri muṣaʾʾirāni, kappa ṣarṣari ša šumēli, lipi eṣemti arki ša kurkī, tabbal, taḫaššal, tašaḫḫal, ina šamni, šikari rēšti danni, amḫara taballal. šipta šalāšīšu tamannima ēnīka tapaššašma eṭemma tanaṭṭalma ittīka idabbub.

10–18 ana lumun šisīt eṭemmi parāsi, ḫaṣab tīli maqti ina mê tassakma, bīta isallaḫ. šalāš ūmi kispa ana eṭemmi kimtišu ikassip. šikar labti inaqqi, ana pāni Šamaš ina? nignakki kikkirâna isarraq, šikara rēšta inaqqi, qīšti Šamaš išakkan, kīʾam iqabbi: Utu di.ku.d an.ki=ak, saĝ.kal a.nun.ak=ene=k, Utu di.ku.d kur.kur=ak, Utu saĝ.kal pa.e.a attama lāʾiṭsunu, Šamaš dajjānu. ša elâti ana šaplâti ša šaplâti ana elâti tubbal. eṭemmu ša ina bītīja issû, lū abu ummu, lū aḫu aḫātu, lū māru mammāna mašû, lū eṭemmu muttaggišu ša pāqida lā iššû, kispu kasipšu! mû naqûšu! lumun šīsišu arkišu lillik! [l]umun šīsišu ša lemuttim â iṭḫâ! šalāš ūmī annâ eteppušma, …… ḫepī qātīšu imessi, ūtallalma?, ina šamni “qati!” ipaššaš.

19–23 [šumma eṭem]mu ina bīt amēli issi, mītu ina bīt amēli imât. šumma ṣītu? lemuttim ina bīt amēli uṣi?, lumnu šu ana amēli u bītišu lā ṭeḫē:
[ina qiddat ūmi] ana Šamaš ureddi, ina šērim ina ṣēri ašar šēpi parsat, ašra išabbiṭ, mê el[lī isallaḫ ……ina muḫḫi] Šamaš paṭīra ukân, šalāš kurummāti sinnû […… išak]kan, suluppa, sasqâ itabbak, mer[sa dišpa ḫimēta išakkan, ad]agurra [ukân, ši]ltaḫa tazaqqap, [nignak kikkirâni] išakkan, šikara rēšta inaqq[i? ……] ……

L.E. 1’–2’ [……] …… ina qiddat ūmi […… ]ʾam taqabbi: ……

汉译

1–2 (咒语,无法翻译[6]

3 (以上为)使人得见亡灵之咒语

4–9 其流程(如下):朽木(和)胡杨新叶(置)于水中;你要取油、麦酒、葡萄酒;将蛇油研成粉末;狮油、蟹油、白蜂蜜[7]、(生活在)卵石[8]中的、狗毛、猫毛、狐狸毛、避役鬣、蜥蜴鬣、青蛙爪子、青蛙肠子尾段、蚂蚱左翅、鹅的长骨骨髓,(全部)晒干,研碎,过筛;(将上述全部)在油(和)上等的烈性[9]麦酒中(和)草药[10]混合。你要念诵咒语三遍,并将其涂抹在你的眼睛上,你便能看见亡灵,它会同你说话。

10–11 为了阻断亡灵哭嚎的邪气,[19]要在塌毁了的废墟土丘中(取)一块陶片在水中研碎,他要(用这水)泼洒(闹鬼的)房子。他要一连三天当向他家族(中已故者)的亡灵供奉祭奠的食品。他要浇奠(用)烤麦子(酿造)的麦酒,他要在沙马什面前把杜松子撒在香炉,浇奠上等的麦酒,向沙马什献上供品,并念诵如下(咒语):

12–18沙马什,天上地下的裁判者!阿努纳奇众神之首!沙马什,全地的裁判者!沙马什,辉煌灿烂之首!你是它们的辖制者,裁判者沙马什。你将在上的领至(地)下,将在下的领至(天)上。在我房中哭嚎的亡灵啊,不论(它是我)父母,还是兄弟姐妹,还是某人被遗忘的儿子,还是无人祭奠、不得安息的亡灵,祭品已为它奉上!水已为它浇奠!但愿它哭嚎的邪气随它而去!但愿它不祥的哭嚎中的邪气不要靠近我!”他要一连三天照此而行,……缺损[2]……他要洗净他的双手,他要洁净他自己[12],并用油(一边念诵)“成了!”(一边)膏抹(自己)。

19 如果亡灵在人的房屋中哭嚎,(该)人的房中必有丧事[13]。如果邪恶的幽灵[14]出现在人的房屋中,(那么)为了让这邪气不靠近(此)人和其房屋:

20–23 在黄昏时他要为沙马什举行祭祀仪式[15],在早晨在旷野里一处无人搅扰之地[16],扫净地面,泼洒净水,……在沙马什面前架设芦苇祭坛,摆上三份祭品,(每份)两个……倒上椰枣、精制的面粉[17],摆上椰枣糕[18]、蜂蜜、黄油,架好一个尖底壶[19],立一支箭,摆一个(焚烧)杜松子的香炉,浇奠上等的麦酒……(以下缺损)

左侧缘 1’–2’ ……在黄昏……要念诵如下(咒语):……(以下缺损)

注释:

 1. 第一行中的字符 TI 本文理解作 leqû “拿,取”。Finkel (1983) 将其略去未做处理。第二行的字符 SÚD 被 Finkel (1983) 处理为书吏的笔误。根据在另一件泥板残片中发现的内容几乎相同的段落(BM 36703, ii 11’–23’,不列颠博物馆),此文本第 4 至 7 行或当作 …… gišGIBIL gišḫaš-ḫal-ti gišÁSAL SIG7-su ina A Ì KAŠ GEŠTIN SÚD Ì.UDU MUŠ Ì.UDU UR.MAḪ Ì.UDU AL.LULku6 GABA.BÁBBAR …… “将朽木(和)胡杨新叶在水、油、麦酒、葡萄酒中研成粉末;将蛇油、狮油、蟹油、白蜂蜜、…… (晒干、研碎、过筛)”。
 2. hepû 本意为“破碎的”,此处为书吏在抄写文本时做的备注,意思是抄写时使用的原件在此处存在缺损,书吏本人无法还原缺失的内容。
 3. 非常不同寻常的是此处 AL.TIL “结束”一词写在了 Ì.GIŠ “油”一词的中间,这种写法的目的不明,或为强调“涂油”与“口念结束”这两个行为必须同时进行。
 4. 第 19 至 23 行损毁严重,幸运的是,缺损的部分很大程度上可以通过一份内容几乎相同的文本(Rm. 99, 1–11,不列颠博物馆)进行重构。
 5. Finkel (1983) 将该字符读作 KÁ bābu “大门”。
 6. 咒文为一串夹杂着个别苏美尔语词的音节,没有字面上的意义。显然,这种“胡言乱语”带来的陌生感能够让人更容易体会到咒语本身具备的神秘力量。关于这段咒文可能的来源,请参阅 Finkel, 1983。
 7. 或指白色的蜂蜡。
 8. 具体品种不明。išqillatu “(水中的)小鹅卵石”一词或指贝壳。
 9. 字面意思为“强的”。此处的表达与注释 2 提到的平行文本有所不同:‹ina› GEŠTIN A GA “(在)葡萄酒、水、奶(中)”
 10. 具体品种不明。
 11. 根据上下文,此处主语似乎当为第三人称。或为受前文影响而造成的书写错误。
 12. Finkel (1983) 将其理解作 úSIKIL.LE sikillu,指某种用作草药的植物;然而这个解读在句法上很难成立。
 13. 字面意思为“死亡将在人的房子里死亡”。一个动宾结构中动词和直接宾语具有相同的词根,这种表达方式被称为 figura etymologica,在阿卡德语(及其他闪语)中很常见,通常带有增强语气和内在含义的功能。
 14. 本意为“影子”,其词根与该句的动词 (w)aṣû 相同。
 15. 字面意思为“向沙马什追加”,特指进行一种名为 merdītu 的仪式,词义不明(注意该词词根与本句的动词 redû 相同)。
 16. 字面意思为“脚被切断之地”。
 17. sasqû,一种高等级的面粉,常用于祭祀仪式。
 18. mersu,一种以椰枣、芝麻等为主要原料的糕点。
 19. adagurru,一种尖底的陶制容器,常在祭祀中用于盛放酒类或牛奶。

参考文献:
Finkel, I. L. (1983). Necromancy in ancient Mesopotamia. Archiv für Orientforschung 29/30, pp. 1–17. (AfO 29/30, pp. 1–17)
Scurlock, J. A. (1988). Magical means of dealing with ghosts in Ancient Mesopotamia [Doctoral dissertation, The University of Chicago].
Tropper, J. (1989). Nekromantie: Totenbefreagung im alten Orient und im Alten Testament. (= Alter Orient und Altes Testament; 223). Neukirchen-Vluyn: Butzon & Bercker Kevelaer. (AOAT 223; pp. 90–92)

译文中的专有名词在第一次出现时会以红色标出,详细解释可参阅《人名、神名、地名和其他专有名词索引》


本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议进行许可。
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
欢迎访问、转载或进行捐赠

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

您正在使用您的 WordPress.com 账号评论。 注销 /  更改 )

Twitter picture

您正在使用您的 Twitter 账号评论。 注销 /  更改 )

Facebook photo

您正在使用您的 Facebook 账号评论。 注销 /  更改 )

Connecting to %s

cosmodox.com

%d 博主赞过: