Cosmodox

神在山上必有预备


ܡܟܬܒܢܘܬ ܙܒܢ̈ܐ | 历代纪:卷十之夺取巴格达

本文为十三世纪叙利亚东方正统教会大教长格里高利乌斯·巴尔·以布拉亚所著长篇编年体史书《历代纪》第十卷第十八章,记录了蒙古人旭烈兀汗于公元 1258 年领兵围攻巴格达城、灭亡阿拔斯王朝的经过。叙利亚语原文采用 Paul Bedjan 于 1890 年编辑出版的文本,原书的页码以上标附注在文中,修订之处在注释中注明。汉译据叙利亚语原文译出。段落划分据 E. A. Wallis Budge 于 1932 年出版的英译本。译文中的专有名词均以粗体标出。

原文与汉译

ܡܸܛܠ ܡܲܫܩܠܵܐ ܕܒ݂ܵܒܹܠ. ܢ̣ܚܸܬ݂ ܡܠܸܟ݂ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܗܘܼܠܵܐܟܘܼ ܥܲܠ ܒܲܓ݂ܕܵܐܕ: ܘܲܡܛ̣ܵܐ ܐܵܦ ܒܵܐܓ̰ܘܼ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ݂ ܪ̈ܗܘܿܡܵܝܹܐ. ܘܲܢ̣ܦܲܩܘ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܒܲܓܕܵܐܕܵܝܹܐ ܠܒܲܪ ܕܢܸܦ̮ܓ݁ܥܘ̣ܢ ܒܬ݂ܵܬܵܪ̈ܵܝܹܐ. ܘܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܕܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܒܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ: ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܟܘܼܪܕܵܝܵܐ ܕܡܸܬ݂ܩܪܸܐ ܒܲܪ ܟܘܼܪܵܪ: ܘܕܵܘܝܼܬܕܵܐܪ ܙܥܘܿܪܵܐ ܥܲܒܕܵܐ ܕܟ݂ܵܠܝܼܦܵܗ. ܘܦܵܫ̣ܘ 504 ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܓܲܒܹ̈ܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚ̈ܕ݂ܵܕܹܐ: ܟܲܕ݂ ܠܵܐ ܐܵܪܥ̇ܝܼܢ: ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ. ܡܸܚܕ݂ܵܐ ܒܝܘܿܡ ܐܲܪܒ݁ܥܵܐ ܒܫܲܒܵܐ ܬܡܵܢܝܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܕܛܲܝܵܝܹ̈ܐ: ܫܢܲܬ݂ ܫܸܬ݂ܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܘܫܸܬ݂: ܕܗܝ̤ ܫܢܲܬ݂ .ܐܢܣܛ. ܕܝܵܘ̈ܢܵܝܹܐ: ܐܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܩܲܕ݂ܡܵܐܝܼܬ݂ ܒܵܐܓ̰ܘܼ ܢܘܿܝܵܢ ܘܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ ܠܕ݂ܘܼܟ݁ܬ݂ܵܐ ܕܡܸܬ݂ܩܲܪܝܵܐ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܲܚܡܵܕ ܒܓܲܒܵܐ ܡܲܥ݈ܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܐܕ: ܘܲܩܪܸܒ݂ܘ ܐܵܦ ܒܲܓ݂ܕܵܐܕܵܝܹܐ. ܘܲܦܓܲܥ̣ܘ ܒܲܚ̈ܕ݂ܵܕܹܐ: ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܒܲܪ ܓܲܒܵܐ ܕܒ݂ܵܐܓ̰ܘܼ ܢܘܿܝܵܢ: ܘܐܸܬ݂ܢܲܨܲܚ̣ܘ ܒܙܵܟ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܒܲܓ݂ܕܵܐܕܵܝܹܐ. ܘܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܣܘܼܠܲܝܡܵܐܢ ܫܵܐܗ ܥܲܡ ܚܲܝܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܥܲܠ ܫܘܼܪܹܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܐܕ. 

关于夺取巴格达[1]诸王之王旭烈兀下到巴格达拜住也从卢姆人之地[2]抵达。巴格达人的军队出来迎战鞑靼人。他们中为首的是名叫伊本·库拉尔[3]库尔德埃米尔哈里发的仆人小达维达尔。他们两军持续相互对峙了二十三天未曾交兵。突然,在礼拜三[4]阿拉伯人的第六百五十六年首月第八日[5],也就是希腊人的第 1569 年[6]拜住那颜[7]和他的军队率先抵近巴格达西边一个名叫艾哈迈德墓地的地方,巴格达人也(向其)进发。于是他们相互交战,拜住那颜一方被击破,巴格达人大获全胜。而埃米尔苏莱曼·沙同他的军队正在巴格达的城墙[8]之上。

 1. 原文作 ܒ݂ܵܒܹܠ Bāb̠ēl “巴别/巴比伦”,即巴格达。
 2. 原文作 ܒܹܝܬ݂ ܪ̈ܗܘܿܡܵܝܹܐ yt Rhōmāyê “罗马人之地”,指当时位于安纳托利亚地区的罗姆苏丹国。
 3. 原文作 ܒܲܪ ܟܘܼܪܵܪ bar Kūrār,汉译从阿拉伯语名。
 4. 原文作“第四日”,据异本补全为“一星期中第四日”。
 5. 指伊斯兰历 656 年 1 月 8 日,即公元 1258 年 1 月 22 日。
 6. 指马其顿历,又称塞琉古纪年或希腊纪年。这种纪年方法在叙利亚教会中沿用至十四世纪。
 7. Bedjan 本的元音标注误作 ܢܘܝܼܢ nwīn,后同。那颜即蒙古语 ᠨᠣᠶᠠᠨ “长官”。
 8. 原文作单数,据异本改作复数。

ܘܟܲܕ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܪܲܡܫܵܐ: ܐܸܡ̣ܲܪ ܟܲܪ ܟܘ̣ܪܵܪ ܣܵܒ݂ܵܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܬܕܵܐܪ ܛܲܠܝܵܐ: ܕܗܵܫܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܲܗ̣݇ܒ݂ ܠܲܢ ܙܵܟ݂ܘܼܬ݂ܵܐ: ܙܵܕ̣ܹܩ ܕܢܸܥܘܿܠ ܠܒ݂ܵܬܲܝ̈ܢ ܘܢܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ: ܘܟܸܢ ܢܸܦܘܿܩ ܡܸܢܕܪܹܫ ܘܢܸܦ̮ܓܲܥ. ܗܵܘ̇ ܕܹܝܢ ܐܸܫܬܲܥܠܝܼ ܘܠܵܐ ܨ̣ܒ݂ܵܐ ܕܢܸܥܘܿܠ: ܘܒ݂ܵܬ݂ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܠܒܲܪ. ܘܡܸܛܠ ܕܲܒ݂ܕ݂ܘܼܟ݁ܬ݂ܵܐ ܡܡܲܟܲܟ݂ܬܵܐ ܫܵܪܹܝܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܒܲܓ݂ܕܵܐܕ݂ܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܙܠ̣ܘ ܬܵܬܵܪ̈ܵܝܹܐ ܘܲܬ݂ܪܲܥ̣ܘ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܬܘܼܪ݈ܥܬ݂ܵܐ ܕܲܪܓܸܠܬܵܐ ܪܲܒ݁ܬ݂ܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܩܠܲܬ݂: ܘܐܲܛ̣ܝܼܦܘ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܲܦܸܠܓܹܗ ܕܠܹܠܝܵܐ. ܘܫܲܪܝܼܘ ܥܵܪܩ̇ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܘܲܬ݂ܪ̈ܝܼ ܐܵܦ ܩܸܫ̈ܬܵܬ݂ܗܘܿܢ ܘܓܹܐܪܲܝܗܘܿܢ ܘܬ݂ܝܼ̈ܩܹܐ ܕܣܲܝ̈ܦܲܝܗܘܿܢ. ܘܟܲܕ݂ ܢܗܲܪ ܨܲܦܪܵܐ: ܦܢ̣ܵܘ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܬܵܬܵܪ̈ܵܝܹܐ ܒܲܢܲܝ̈ ܓܲܒܲܵܐ ܕܗܘܼܠܵܐܟܘܼ. ܘܐܲܓܲܪ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܬ݂ܫܲܥ ܫܵܥܝܼ̈ܢ ܕܝܘܿܡ ܚܲܡܫܵܐ ܒܲܫܲܒܲܵܐ: ܘܚ̣ܵܒ݂ ܘܐܵܘ̣ܚܸܠ ܓܲܒܲܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܐܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܸܬ݂ܩ̣ܛܸܠ ܒܲܪ ܟܘܼܪܵܪ: ܘܲܥ̣ܪܲܩ ܕܵܘܝܼܬܕܵܐܪ ܘܥܲܠ̣ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ݇ܬܵܐ.

傍晚时,年长的伊本·库拉尔对年轻的达维达尔说:“眼下神将胜利赐予了我们。我们理当回到我们的家中歇息[9],之后再重新出来作战。” 而那个人却自大起来,不愿进到(城)里去[10],他们便全部在城外过夜。由于他们巴格达人停驻[11]在地势低处,鞑靼人就去从底格里斯河引水造出洪流来冲击他们,到午夜[12]时大水就淹没了他们。人们便开始从水中逃亡,他们的弓箭和刀鞘也全都湿透了[13]。破晓时, 旭烈兀阵营的鞑靼人就回来同他们(作战)。战斗在礼拜四[14]持续进行了九个小时,巴格达人一方已精疲力竭[15],溃不成军,伊本·库拉尔被杀,达维达尔则逃进了城里。

 1. Bedjan 本的元音标注作 ܢܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ nettnīḥ
 2. 有异本作 ܒܲܪܕܪܹܫ bar-drēš
 3. Bedjan 本的元音标注误作 ܫܪܹܝܢ šrēyn
 4. Bedjan 本的元音标注误作 ܠܸܠܝܵܐ lelyâ
 5. 有异本作 ܘܐܲܬ݂ܪ̈ܝܼ w-ʔat̠rī
 6. 原文作“第五日”,据异本补全为“一星期中第五日”。
 7. 原文直译作“燃烧”。

ܗܵܝܕܹ݁ܝܢ ܒܵܐܓ̰ܘܼ ܘܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ ܐܸܬ݂ܵܘ ܫ̣ܪܵܘ ܒܓܲܒܵܐ ܡܥ݈ܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܐܕ. ܘܗܘܼܠܵܐܟܘܼ ܫ̣ܪܵܐ ܒܓܲܒܵܐ ܡܲܕ݂ܢ݇ܚܵܝܵܐ: ܒܝܘܿܡ ܬܪܹܝܢ ܒܫܲܒܵܐ ܬܠܵܬܲܥܣܲܪ ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ: ܘܐܲܩ̣ܝܼܡ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܥܠܹܝܗ̇ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ݇ܬܵܐ: ܠܘܼܩܒܲܠ ܬܵܓ݂ܵܐ ܕܕ݂ܵܪܬܵܐ ܕܟ݂ܵܠܝܼܦܵܗ. ܘܟܲܕ݂ ܦܣܲܩ̣ ܣܲܒ݂ܪܵܐ ܗ̤ܘ ܡܘܼܣܬܲܥܨܸܡ ܟ݂ܵܠܝܼܦܵܗ ܕܵܘܝܵܐ: ܩ̣ܪܵܐ ܠܒܲܪ ܥܲܠܩܲܡܝܼ ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܘܲܠܢܲܓ̰ܡ ܐܲܠ݇ܕܝܼܢ ܥܲܒ݁ܕ ܐܲܠܓ݂ܵܢܝܼ ܒܲܪ ܕܲܪܢܘܼܣ ܘܲܠܡܵܪܝ ܡܲܟ݁ܝܼܟ݂ܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ: ܘܲܦ݂ܩܲܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܕܢܸܣܒ݂ܘܼܢ ܣܘܿܓ݂ܵܐܐ ܕܕܵܗܒ݂ܵܐ: ܘܥܸܠ̈ܠܵܬ݂ܵܐ ܡܲܠ̈ܟܵܝܵܬ݂ܵܐ: ܘܪ̈ܲܟ݂ܫܵܐ ܐܲܪ̈ܵܒܝܼܩܘܿ: ܘܢܲܦܩܘܼܢ ܠܐܝܼܙܓܲܕܹܐ ܕܬ݂ܵܬܵܪܵܝܹܐ ܡ̣ܢ ܚܒ݂ܘܼܫܝܵܐ: ܘܢܲܠܒ݁ܫܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܢܸܬ݁ܠܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܡܵܘ̈ܗܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܫܦܝܼ̈ܥܵܬ݂ܵܐ: ܘܢܹܐܙܠ݇ܘܼܢ ܥܲܡܗܘܿܢ ܠܘܵܬ݂ ܡܠܸܟ݂ ܡܲܠܟܹ̈ܐ. ܘܢܸܬ݂ܒܥܘܼܢ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܠܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܕܟ݂ܵܠܝܼܦܵܗ 505 ܘܕܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܕ݂ܒܲܝܬܵܝܵܘ̈ܗܝ: ܘܢܲܦܩܘܼܢ ܪܘܼܚܵܐ: ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈: ܒܝܲܕ݂ ܡܵܠܘܿܟܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܗ̤ܘܲܝ̈. ܘܐܸܢ ܢܸܚܘܿܢ ܡܸܟܹ݁ܠ ܘܢܸܬܸ݁ܠ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܲܝܵܗܘܿܢ: ܥܲܒ݂̈ܕܹܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܘܲܡܫܲܥܒ̈ܕܹܐ ܘܝܵܗ̈ܒܲܝ ܡܲܕܲܐܬ݂ܵܐ.

于是拜住和他的军队就来到巴格达西边扎营。旭烈兀则在东边扎营,在礼拜一[16],首月第十三日,他向城市发起了猛攻,直指哈里发王廷的王冠。可悲的哈里发穆斯台绥木在希望破灭之际,叫来了他的宰相伊本·阿勒卡米[17]纳吉姆丁·阿布都贾尼·伊本·达尔努斯[18],以及大教长马奇卡大人,并命令他们取来大量黄金、御用器具和阿拉伯[19],并将鞑靼人的使节们从狱中放出来,给他们穿戴好衣冠,送他们丰厚[20]的礼品,并同他们一道前去面见诸王之王,请求他答应放过哈里发还有他子嗣与家室[21]的性命[22],并解释说之前发生的那些事情是由奸恶的谋士们一手造成的。倘若他们今后能活下去,他(旭烈兀)能把他们的性命赐予他们,他们将以奴仆自居,并称臣纳贡。

 1. 原文作“第二日”,据异本补全为“一星期中第二日”。
 2. 原文作 ܒܲܪ ܥܲܠܩܲܡܝܼ bar ʕAlqamī,汉译从阿拉伯语名。
 3. 原文作 ܢܲܓ̰ܡ ܐܲܠ݇ܕܝܼܢ ܥܲܒ݁ܕ ܐܲܠܓ݂ܵܢܝܼ ܒܲܪ ܕܲܪܢܘܼܣ Najm ʔal-Dīn ʕAbd ʔal-Ḡānī Bar Darnūs,汉译从阿拉伯语名。Darnūs 一名有异本作 ܕܲܪܝܘܿܣ Daryōs “大流士”。
 4. 有异本作复数 ܪ̈ܲܟ݂ܫܹܐ rak̠šê
 5. 有异本作 ܫܦܝܼܪ̈ܵܬ݂ܵܐ šappīrāt̠â “精美的”。
 6. Budge (1932) 将该词误译作“女儿们”。
 7. 原文直译作“请求一个对哈里发和……的生命的承诺”

ܘܟܲܕ݂ ܢܦܲܩ̣ܘ ܗܸܢܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܠܘܵܬ݂ ܡܠܸܟ݂ ܡܲܠܟܹܐ: ܘܫܲܡ̣ܠܝܼܘ ܐܝܼܙܓܲܕܘܼܬ݂ܗܘܿܢ: ܥܲܟܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܐܲܦܸܣ ܠܗܘܿܢ ܕܢܸܗܦܟ݂ܘܼܢ ܠܘܵܬ݂ ܟ݂ܵܠܝܼܦܵܗ. ܘܐܲܥܫ̣ܢܹܗ ܠܲܩܪܵܒ݂ܵܐ: ܘܲܬ݂ܪܲܥܘ ܬܵܬܵܪ̈ܵܝܹܐ ܬܘܼܪ݇ܥܬ݂ܵܐ ܪܲܒ݁ܬ݂ܵܐ ܒܒ݂ܘܼܪܓ̰ܵܐ ܕܥܲܓ̰ܵܡܵܝܵܐ: ܘܥܲܠ̣ܘ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ݇ܬܵܐ: ܒܝܘܿܡ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ. ܘܐܸܬ݂ܚܲܝܲܠ̣ܘ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܡܕ݂ܝܼܢ݇ܬܵܐ: ܘܐܲܦܸܩ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܡܸܢܕܪܹܫ ܠܒ݂ܲܪ. ܘܬ݂ܘܼܒ݂ ܬܩܸܦ̣ܘ ܬܵܬܵܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܕܒ݂ܵܬ݂ܪܹܗ: ܟܹܐܡܲܬ݂ ܒܝܘܿܡ ܫܲܒ݁ܬ݂ܵܐ: ܐܸܫܬܲܠܲܛ̣ܘ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܫܘܼܪܹ̈ܐ. ܘܲܥ̣ܪܲܩܘ ܒܲܓ݂ܕܵܐܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܸܬ݁ܛܲܫ̣ܝܼܘ ܒܒ݂ܵܬܹ̈ܐ ܘܚܘܼ̈ܠܵܢܹܐ ܕܲܬ݂ܚܘܿܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܒܹܗ ܒܝܘܿܡ ܫܲܒ݁ܬ݂ܵܐ: ܢܦܲܩ̣ܘ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܟ݂ܵܠܝܼܦܵܗ ܠܒܲܪ ܨܹܝܕ݂ ܡܠܸܟ݂ ܡܲܠܟܹܐ: ܘܒ݂ܵܬ݂ܲܪ ܫܵܥܬ݂ܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܟ݂ܵܠܝܼܦܵܗ. ܘܲܦ݂ܩܲܕ݂ ܡܠܸܟ݂ ܡܲܠܟܹܐ: ܘܐܲܪܡ̣ܝܼܘ ܒܹܗ ܦܲܪ̈ܙܠܹܐ: ܘܩܵܡ̣ܘ ܥܠܵܘܗܝ ܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ ܒܲܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܝܵܪ̈ܝܼܥܵܬ݂ܵ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ. ܥܕܲܡܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܗ̤ܘ ܡܠܸܟ݂ ܡܲܠܟܹܐ ܩܢܘܿܡܵܐܝܼܬ݂ ܠܕ݂ܵܪܬܵܐ ܕܟ݂ܵܠܝܼܦܵܗ: ܘܒܲܨܝܼ ܠܓܲܙܹܐ ܘܡܲܛܫܝ̈ܵܬ݂ܵܐ ܘܣܝܼ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬ݂ܵܐ ܘܚܲܕ݂ܬ݂ܵܬ݂ܵܐ: ܘܓܲܠ̣ܝܼ ܟܠܗܹܝܢ ܘܐܲܦܸܩ. ܘܲܫ̣ܡܲܛܘ ܡܘܼ̈ܓ݂ܠܵܝܹܐ ܣܲܝ̈ܦܲܝܗܘܿܢ: ܘܩܲܛܹܠ̣ܘ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܐܕܵܝܹ̈ܐ ܪܸ̈ܒ݁ܘܵܬ݂ܵܐ ܕ݂ܲܒ݂ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐܝܼܬ݂ ܐܝܼܒܹܪ̈ܵܝܹܐ ܥ̣ܒܲܕ݂ܘ ܩܸܛܠܵܐ ܣܲܓܝܼܵܐܐ. ܘܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܟܲܢܸܫ̣ ܠܲܟ݂ܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܠܥܹܕ݂ܬܵܐ ܕܫܘܼܩܵܐ ܕܲܬ݂ܠܵܬ݂ܵܐ: ܘܬ݂ܲܡܵܢ ܢ̣ܛܲܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܐ݇ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܟܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ ܐܸܬ݂ܐܲܟ݁ܝܼ. ܐܵܦ ܥܲܬܝܼܪܹ̈ܐ ܕܛܲܝܵܝܹ̈ܐ ܣܘܿܓ݂ܵܐܐ ܕܢܸܟ݂ܣܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܘܵܬ݂ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܐܲܝܬ݁ܝܼܘ: ܕܕܲܡ ܐܸܢ ܢܸܫܬܵܘܙܒ݂ܘܼܢ ܢܩܲܕܘܿܢ ܕܝܼܠܗܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܸܬ݂ܩܛܲܠ̣ܘ.

当他们这些人出来去(见)了诸王之王,完成了使节的任务时,他(却)扣留了他们,不许他们返回去(见)哈里发。他加强了战斗,鞑靼人在阿扎米亚[23]塔处破开了一个大豁口,并于安息日前夜[24](入夜后)的一月二十五日进入了城市,而城民们勇猛胜过他们,将他们重新逐出了城外。鞑靼人再次加强了(攻势),并于次日,也就是安息日[25],控制了所有的城墙。于是巴格达人都逃走了,藏身于房中和地窖里。在安息日当天,哈里发的两个儿子出来去到诸王之王面前,又过了一阵子,哈里发自己也出来了。诸王之王下令让人给他戴上铁镣,让守卫将他在其中一个帐中看管起来,一连七日。直至诸王之王亲自进入了哈里发的王宫,搜寻了宝库、密室和新旧财宝,并将它们全都[26]找了出来,并命人运到外面。蒙古人抽出了他们的刀剑,将巴格达的民众数万余人全都杀了,尤以格鲁吉亚[27]进行杀戮最甚。而大教长让所有[28]的基督徒聚集在(位于)礼拜二市场的教堂中,并在那里保护他们,故基督徒中无一人蒙难。阿拉伯人中富有的也将他们的大把财产拿出来给了大教长,这样万一他们幸免于难,便能将他们所有的拿回来,但他们全都被杀了。

 1. 有异本作 ܥܲܓ̰ܵܡܝܵܐ ʕAjāmyâ
 2. 即礼拜五。伊斯兰历以日落为一天的开始,故礼拜五入夜后即算作该月第 25 天。
 3. 指礼拜六。
 4. Bedjan 本作 ܟܠ݇ܗܹܝܢ kollyn
 5. 原文作 ܐܝܼܒܹܪ̈ܵܝܹܐ ʔĪb̠ērāyê “伊比利亚人”,即格鲁吉亚人。
 6. Bedjan 本作 ܟܠ݇ܗܘܿܢ kollhon,参见注释 26.

ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܕܹܝܢ ܟܲܕ݂ ܐܸܬ݂ܒ݁ܗܸܠ̣ ܩܲܠܝܼܠ ܡܠܸܟ݂ ܡܲܠܟܹܐ: ܩܲܪܒܹܗ ܠܟ݂ܵܠܝܼܦܵܗ ܕܵܘܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܘܕ݂ܵܢܹܗ ܘܚܲܝ̣ܒܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ. ܘܲܦ݂ܩܲܕ݂ ܘܣܵܡ̣ܘܼܗܝ ܒܣܲܩܵܐ ܘܚܵܛ̣ܘ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܲܒ݂ܪܸ̈ܦ݂ܣܹܐ ܕܪܸ̈ܓ݂ܠܲܝܗܘܿܢ ܩܲܛ̣ܠܘܼܗܝ. ܒܗܵܝ̇ ܕܐ݇ܢܵܫܝܼ̈ܢ ܛܲܝܵܝܹ̈ܐ ܐܲܕ݂ܚܠ̣ܘܼܗܝ ܠܲܡܠܸܟ݂ ܡܲܠܟܹܐ ܟܲܕ݂ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܐܸܢ ܢܸܬ݂ܐ݇ܫܸܕ݂ ܡ̣ܢ ܕܡܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܠܵܐ ܬ݂ܘܼܒ݂ ܢܵܚܹ̇ܬ݂ ܥܠܹܝܗ ܡܸܛܪ̈ܵܐ: ܐܵܦ ܓܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܢܸܚ̈ܒܵܢ ܡܸܢܵܗ̇. ܘܗܵܪܟܵܐ ܢܸܣܒܲܬ̤ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬ݂ܵܐ ܕܥܲܒܵܐܣܵܝܹ̈ܐ: ܐܵܦ ܫܲܪܟܵܐ ܕܡܲܠܟ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܛܲܝܵܝܹ̈ܐ 506 ܫܲܪ̈ܝܼ ܠܡܸܙܕܲܥܙܵܥܘܼ. ܘܩܵܡܲܬ̤ ܘܐܸܬ݂ܢܲܨ̣ܚܲܬ̤ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬ݂ܵܐ ܕܡܘܼ̈ܓ݂ܠܵܝܹܐ ܒܐܲܬ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܠܒܲܪ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܵܦ ܒܐܲܬ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܲܠܓ݂ܵܘ.

之后,诸王之王怒气略平,便命人将那可悲的哈里发领至其面前,审判了他,并定了他死罪。他下令让人将他装进一个布口袋里,并把他缝在里面,然后他们就用脚踢踏[29],处死了他。这是因为曾有些阿拉伯人恐吓诸王之王说,如果这个人的血有一点撒在了大地上,雨水将不再落下,着火的煤将从(大地)中烧出来。就这样,阿拔斯王朝走到了末日,其他各个阿拉伯人的王朝也都开始颤栗而摇摇欲坠。蒙古人的王朝崛起凯旋于这域外诸地,如同在那境内诸地一般。

 1. 原文作单数,据异本改作复数。

ܘܗ̤ܢ̣ܘܿܢ ܬܵܬܵܪ̈ܵܝܹܐ ܒܲܗܦܘܼܟܼܝܼܗܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܒܓ݂ܕܵܐܕ݂: ܐܸܬ݂̣ܵܘ ܫ̣ܪܵܘ ܥܲܠ ܚܸܣܢܵܐ ܕܐܲܪܒܹ݁ܝܠ. ܘܟ݂ܲܕ݂ ܨ݂ܒ݂ܵܐ ܨܵܐܚܹܒ݁ ܒܲܪ ܨܲܠܵܐܝܵܐ ܕܢܲܫܠ݈ܡܝܼܘܗܝ ܠܗܘܿܢ: ܐܸܬ݂ܠܲܚܲܡ̣ܘ ܥܠܵܘܗܝ ܟܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܣܲܓ݂ܝܼ̈ܐܹܐ ܕܬܲܡܵܢ ܡܲܪܝܼܕ݂ܝܼܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ: ܘܗܸܘ ܥ̣ܪܲܩ  ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܘܵܬ݂ ܬܵܬܵܪܵܝܹܐ. ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܸܬ̣݂ܵܐ ܒܲܕܪ ܐܲܠ݇ܕܝܼܢ ܠܘܼܠܘܼ: ܡܲܙܒܲܢ ܠܚܸܣܢܵܐ ܘܲܠܟ݂ܠ ܡܵܐ ܕܒܹܗ ܡ̣ܢ ܬܵܬܵܪܵܝܹܐ ܒܫܲܒ݂ܥܝܼܢ ܐܲܠܦܲܝ̈ܵܐ ܕ݂ܝܼܢܵܪܹ̈ܐ. ܘܐܲܫܩܸܠ̣ܘ ܬܵܬܵܪܵܝܹܐ: ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܫ̣ܠܲܡ ܒܲܕܪ ܐܲܠ݇ܕܝܼܢ ܠܚܸܣܢܵܐ ܕܐܲܪܒܹ݁ܝܠ: ܘܣܵܡ̣ ܒܹܗ ܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ. ܘܒ݂ܵܬܲܪ ܩܲܠܝܼܠ: ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܐ݇ܢܵܫ ܟܘܼܪܕܵܝܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܫܲܪܵܦ݁ ܐܲܠ݇ܕܝܼܢ ܓ̰ܲܠܵܐܠܝܼ: ܐܲܝ̣ܬ݁ܝܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ: ܘܢܲܣ̣ܒܹܗ ܠܚܸܣܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܕܪ ܐܲܠ݇ܕܝܼܢ: ܘܲܛ̣ܪܲܕ݂ ܠܢܵܛ̇ܘܿܪܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܒܹܗ. ܘܟܲܕ݂ ܗ̤ܘ ܓ̰ܲܠܵܐܠܝܼ ܥܲܡ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܬ݂ܵܬܵܪܵܝܹܐ ܐܸܙܲܠ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܟܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܡܵܪܘܿܕܹܐ ܕܓ̰ܘܼܠܡܲܪܓ: ܫܲܕܲܪ ܥܠܵܘܗܝ ܒܲܕܪ ܐܲܠ݇ܕܝܼܢ ܐ݇ܢܵܫܝܼ̈ܢ ܟܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ: ܘܩܲܛ̣ܠܘܼܗܝ ܟܲܕ݂ ܕܲܡܝܼܟ݂ ܒܝܵܪܝܼܥܬܹܗ. ܘܐܸܫܬܲܠܲܛ̣ ܐ݇ܢܵܫ ܟܪܸܣܛܝܵܢܵܐ: ܕܲܫܡܹܗ ܡܘܼܟ݂ܵܬܲܨ: ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܨܵܦ݁ܝܼ ܣܘܼܠܲܝܡܵܐܢ ܐܣܝܵܐ ܪܒܵܐ: ܥܲܠ ܐܲܪܒܹ݁ܝܠ. ܘܒ݂ܵܬܲܪ ܡܵܘܬܹܗ: ܩܵܡ ܒܕ݂ܘܼܟ݁ܬܹܗ ܒܪܹܗ ܬܵܐܓ̰ ܐܲܠܕܝܼܢ ܥܝܼܣܵܐ: ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܘܲܡܗܲܝܡܢܵܐ. ܘܒܹܗ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܟܲܦܢܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܘܡܵܘܬܵܢܵܐ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܣܸܢܥܵܪ ܘܐܵܬ݂ܘܿܪ ܘܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܣܘܼܪܝܵܐ ܘܒܹܬ݂ ܪ̈ܗܘܼܡܵܝܹܐ: ܐܸܙܕ݂ܒܲܢ ܓܹܝܪ ܒܕܲܪܡܣܘܿܩ ܝܘܼܓܲܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܡܸܛܠ ܟܪܝܼܗܵܐ ܒܵܬ݂ܪܸܥܣܲܪ ܢܵܨܪ̈ܵܝܹܐ.

鞑靼人在他们从巴格达返回途中,来到并驻扎在了埃尔比勒城堡。那时,撒希布·伊本·撒拉亚[30]想要背弃(埃尔比勒人)归顺他们(鞑靼人),但许多库尔德人威胁他要在那里起兵造反,他便从他们中逃了出来,去到鞑靼人那里。之后巴德拉丁·鲁鲁来了,用七万第纳尔[31]鞑靼人那买下了城堡并其中的一切。鞑靼人便离开了,巴德拉丁接手了埃尔比勒城堡,就在其中安置守卫。不久之后,有个名叫沙拉法丁·贾拉利[32]库尔德人,是个埃米尔,带着一份诏令前来,从巴德拉丁手中接管了城堡,并驱逐了他为自己(安置)在那里的守卫。当那个贾拉利鞑靼人的军队一起向朱勒马尔格[33]库尔德叛军[34]进发时,巴德拉丁派了几个库尔德人趁他在他帐中睡觉时把他杀了。后有个基督徒,名叫穆哈塔兹,是名医萨菲·苏莱曼[35]的兄弟,统治了埃尔比勒,他死后,他的儿子塔杰丁·尔撒起来继承了他的位置,是个正直信实的人。在他那的年代,严重的饥荒和瘟疫遍布森阿尔[36]亚述美索不达米亚[37]叙利亚安纳托利亚[38]全地。在大马士革,为病人用的雏鸽一只就要卖到十二个拿撒勒银币[39]

 1. 原文作 ܨܵܐܚܹܒ݁ ܒܲܪ ܨܲܠܵܐܝܵܐ Ṣâḥēb bar-Ṣalâyâ,汉译从阿拉伯语名。
 2. 指第纳尔金币。
 3. 原文作 ܫܲܪܵܦ݁ ܐܲܠ݇ܕܝܼܢ ܓ̰ܲܠܵܐܠܝܼ Šarāp ʔal-Dīn Jalâlī,汉译从阿拉伯语名。
 4. 原文作 ܓ̰ܘܼܠܡܲܪܓ Jūlmarg,词源与所指地区不明。
 5. 有异本作单数 ܟܘܼܪ̈ܕܵܝܵܐ ܡܵܪܘܿܕܵܐ Kūrdāyâ mārrod̠â
 6. 原文作 ܨܵܦ݁ܝܼ ܣܘܼܠܲܝܡܵܐܢ Ṣāpī Sūlaymân,汉译从阿拉伯语名。
 7. 原文作 ܣܸܢܥܵܪ Senʕār(元音标注据 Bedjan 本),指巴比伦地区,词源不明。该词亦见于别西大本圣经撒母耳记上 23:28 的地名 ܣܢܥܪ ܦܠܓܘܬܐ 中,该地名在希伯来语原文中作 סֶלַע הַמַּחְלְקוֹת(和合本译作“西拉哈玛希罗结”,意为“逃脫的磐石”),然而 ܣܢܥܪ 与 סלע 两者间似乎没有语义上的联系。
 8. 原文作 ܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ yt̠ Nahrīn,“两河间(之地)”。
 9. 原文作“罗马人之地”;参见注释 2.
 10. 所指当为萨拉丁铸行的银币,一枚等值于一德拉克马半舍客勒(谢克尔)。

原文转写

meṭṭul mašqlâ d̠-B̠āb̠ēl. nḥet̠ mlek̠ malkê Hūlâk̠ū ʕal Baḡdâd̠, wa-mṭâ ʔāp̄ Bâjū men Bēyt̠-Rhōmāyê. wa-np̄aqw ḥaylāwwāt̠â d̠-B̠aḡdâd̠āyê l-b̠ar d-nep̄gʕūn b-T̠āt̠ārāyê. w-ʔīt̠ayhon hwāw d-qāymīn b-rēyšayhon, ʔamīrâ rabbâ Kūrdāyâ d̠-met̠qrê Bar Kūrār, w-D̠āwīt̠dâr zʕōrâ ʕab̠d̠â d̠-k̠ālīp̄āh. w-p̄āšw 504 trayhon gabbê lūqb̠al ḥd̠ād̠ê, kad̠ lâ ʔārʕīn, ʕesrīn wa-t̠lāt̠â yāwmīn. meḥd̠â b̠-yōm ʔarbʕâ b̠-šab̠â tmānyâ b̠-yarḥâ qad̠māyâ d̠-Ṭayyāyê, šnat̠ šet̠mʔâ w-ḥammšīn w-šet̠, d-hi šnat̠ ANSṬ d-Yāwnāyê, ʔet̠qarrab̠ qad̠māʔīt̠ Bâjū Nōyān w-ḥaylāwwāt̠ēh l-d̠ūkkt̠â d̠-met̠qaryâ qab̠râ d̠-ʔAḥmād̠ b-ḡabbâ maʕrb̠āyâ d̠-B̠aḡdâd̠, wa-qreb̠w ʔāp̄ Baḡdâd̠āyê. wa-p̄ḡaʕw ba-ḥd̠ād̠ê, w-ʔet̠tb̠ar gabbâ d̠-B̠âjū Nōyān, w-ʔet̠naṣṣaḥw b-zāk̠ūt̠â B̠aḡdâd̠āyê. w-ʔīt̠āwhy hwâ ʔamīrâ Sūlaymân Šâh ʕam ḥaylâ dīlēh ʕal šūrê d̠-B̠aḡdâd̠.

w-k̠ad̠ hwâ ramšâ, ʔemar Bar Kūrār sāb̠â l-D̠āwīt̠dâr ṭalyâ, d̠-hāšâ d̠-ʔalāhâ yahb̠ lan zāk̠ūt̠â, zād̠ēq d-neʕʕol l-b̠āttayn w-net̠tnīḥ, w-k̠en neppoq men-drēš w-nep̄gaʕ. hāw dēyn ʔeštaʕlī w-lâ ṣb̠â d̠-neʕʕol, w-b̠āt̠w kollhon l-b̠ar. w-meṭṭul da-b̠-d̠ūkkt̠â mmakkak̠t̠â šārēyn hwāw hennon Baḡdâd̠āyê, ʔezalw Tāt̠ārāyê wa-t̠raʕw ʕlayhon tūrʕt̠â d̠a-rḡelt̠â rabbt̠â d̠-mayyâ men Deqlat̠, w-ʔaṭīp̄w ʔennon mayyâ b̠-p̄elgēh d-lēlyâ. w-šarrīw ʕārqīn men gāw mayyâ, wa-t̠rī ʔāp̄ qeštāt̠hon w-ḡêrayhon w-t̠īqê d̠-saypayhon. w-k̠ad̠ nhar ṣap̄râ, pnāw ʕlayhon Tāt̠ārāyê b̠nay gabbâ d̠-Hūlâk̠ū. w-ʔaggar qrāb̠â ʕd̠ammâ la-t̠šaʕ šāʕīn d-yōm ḥammšâ b̠-šab̠â, w-ḥāb̠ w-ʔāwḥel gabbâ d̠-B̠aḡdâd̠āyê, w-ʔet̠qṭel Bar Kūrār, wa-ʕraq Dāwīt̠dâr w-ʕal la-md̠īntâ.

hāydēyn Bâjū w-ḥaylāwwāt̠ēh ʔet̠āw šrāw b-ḡabbâ maʕrb̠āyâ d̠-B̠aḡdâd̠. w-Hūlâk̠ū šrâ b̠-ḡabbâ mad̠nḥāyâ, b-yōm trēyn b-šab̠â t̠lāt̠aʕsar b-yarḥâ qad̠māyâ, w-ʔaqīm qrāb̠â qašyâ ʕlēyh da-md̠īntâ, luqb̠al tāḡâ d̠-d̠ārt̠â d̠-K̠ālīp̄āh. w-k̠ad̠ psaq sab̠râ hū Mūstaʕṣem K̠ālīp̄āh dāwyâ, qrâ l-B̠ar ʕAlqamī wazzīrâ d̠īlēh, wa-l-Najm ʔal-Dīn ʕAbd ʔal-Ḡānī Bar Darnūs wa-l-māry Makkīk̠â qāt̠ōlīqâ, wa-p̄qad̠ lhon d-nessb̠ūn soḡʔâ d̠-d̠ahb̠â, w-ʕellāt̠â malkāyāt̠â, w-rak̠šâ ʔarāb̠īqo, w-nappqūn l-ʔīzgaddê d̠-T̠āt̠ārāyê men ḥb̠ūšyâ, w-nalbšūn ʔennon, w-nettlūn lhon māwhb̠āt̠â šp̄īʕāt̠â, w-nêzlūn ʕammhon lwāt̠ mlek̠ malkê. w-net̠bʕūn mellt̠â l-ḥayyāwhy d-K̠ālīp̄āh 505 w-d̠a-b̠nāwhy wa-d̠-b̠aytāyāwhy, w-nappqūn rūḥâ, d-hālēyn da-hway, b-yad̠ mālōk̠ê b̠īšê hway. w-ʔen neḥḥōn mekkēyl w-nettel lhon ḥayayhon, ʕab̠dê hāwēyn wa-mšaʕbd̠ê w-yāhb̠ay maddât̠â.

w-k̠ad̠ np̄aqw hennon hālēyn lwāt̠ mlek̠ malkê, w-šamlīw ʔīzgaddūt̠hon, ʕakkar ʔennon w-lâ ʔappes lhon d-nehpk̠ūn lwāt̠ K̠ālīp̄āh. w-ʔaʕšnēh la-qrāb̠â, wa-t̠raʕw Tāt̠ārāyê tūrʕt̠â rabbt̠â b̠-b̠ūrjâ d̠-ʕAjāmāyâ, w-ʕalw la-md̠īntâ, b̠-yōm ʕrūb̠t̠â ʕesrīn w-ḥammšâ b̠-yarḥâ qad̠māyâ. w-ʔet̠ḥayyalw ʕlayhon bnay md̠īntâ, w-ʔappeqw ʔennon men-drēš l-b̠ar. w-t̠ūb̠ tqep̄w Tāt̠ārāyê, wa-l-yāwmâ d̠-b̠āt̠rēh, kêmat̠ b-yōm šabbt̠â, ʔeštallaṭw ʕal kollhon šūrê. wa-ʕraqw Baḡdâd̠āyê, w-ʔet̠ṭaššīw b-b̠āttê w-ḥūllānê d̠a-t̠ḥot̠ ʔarʕâ. w-b̠ēh b-yōm šabbt̠â, np̄aqw trayhon bnāwhy d̠-K̠ālīp̄āh l-b̠ar ṣēyd̠ mlek̠ malkê, w-b̠āt̠ar šāʕt̠â np̄aq ʔāp̄ hū K̠ālīp̄āh. wa-p̄qad̠ mlek̠ malkê, w-ʔarmīw bēh parzlê, w-qāmw ʕlāwhy nāṭōrê b̠a-ḥd̠â men yārīʕāt̠ā šab̠ʕâ yāwmīn. ʕd̠ammâ d̠-ʕal hū mlek̠ malkê qnōmāʔīt̠ l-d̠ārt̠â d̠-K̠ālīp̄āh, w-b̠aṣṣī l-ḡazzê w-maṭšyāt̠â w-sīmāt̠â ʕattīqāt̠â w-ḥad̠t̠āt̠â, w-ḡallī kollhēyn w-ʔappeq. wa-šmaṭw Mūḡlāyê saypayhon, w-qaṭṭēlw l-k̠ollēh ʕammâ d̠-B̠aḡdâd̠āyê rebbwāt̠â d̠a-b̠nay-nāšâ, yattīrāʔīt̠ ʔĪb̠ērāyê ʕb̠ad̠w qeṭlâ saggīʔâ. w-qāt̠ōlīqâ kanneš la-k̠resṭyānê kollhon l-ʕēd̠t̠â d̠-šūqâ d̠a-t̠lāt̠â, w-t̠ammān nṭar ʔennon, w-lâ ʔnāš men kresṭyānê ʔet̠ʔakkī. ʔāp̄ ʕattīrê d̠-Ṭayyāyê soḡʔâ d̠-nek̠sayhon lwāt̠ qāt̠ōlīqâ ʔaytīw, d-d̠am ʔen neštāwzb̠ūn nqaddōn dīlhon, w-k̠ollhon ʔet̠qṭalw.

bāt̠arken dēyn kad̠ ʔet̠bhel qallīl mlek̠ malkê, qarrb̠ēh l-K̠ālīp̄āh dāwyâ qd̠āmāwhy, w-d̠ānēh w-ḥayyb̠ēh l-māwtâ. wa-p̄qad̠ w-sāmūhy b̠-saqqâ w-ḥāṭw ʕlāwhy, wa-b̠-rep̄sê d̠-reḡlayhon qaṭlūhy. b-hāy d̠-ʔnāšīn Ṭayyāyê ʔad̠ḥlūhy la-mlek̠ malkê k̠ad̠ ʔāmrīn, d-ʔen net̠ʔšed̠ men dmēh d-hānâ ʕal ʔarʕâ, lâ t̠ūb̠ nāḥēt̠ ʕlēyh meṭrâ, ʔāp̄ gūmrê d̠-nūrâ neḥḥb̠ān menn-āh. w-hārkâ nesbat̠ šūllāmâ malkūt̠â d̠-ʕAbbâsāyê, ʔāp̄ šarkâ d̠-malkwāt̠â d̠-Ṭayyāyê 506 šarrī l-mezdaʕzāʕū. w-qāmat̠ w-ʔet̠naṣṣḥat̠ malkūt̠â d̠-Mūḡlāyê b-ʔat̠rāwwāt̠â hālēyn da-l-b̠ar, ʔayk̠ d-ʔāp̄ b-ʔat̠rāwwāt̠â hānon da-l-ḡāw.

w-hennon Tāt̠ārāyê ba-hp̄ūk̠īhon d-men Baḡdâd̠, ʔet̠āw šrāw ʕal ḥesnâ d̠-ʔArbēyl. w-k̠ad̠ ṣb̠â Ṣâḥēb bar Ṣalâyâ d̠-našlmīwhy lhon, ʔet̠laḥḥamw ʕlāwhy Kūrdāyê saggīʔê d̠-t̠ammān marrīd̠īn hwāw, w-hū ʕraq menn-hon lwāt̠ Tāt̠ārāyê. hāydēn ʔet̠â B̠adr ʔal-Dīn Lūlū, mazb̠an l-ḥesnâ w-l-k̠ol mâ d̠-b̠ēh men Tāt̠ārāyê b̠-šab̠ʕīn ʔalpayâ d̠īnārê. w-ʔašqelw Tāt̠ārāyê, w-ʔettašlam Badr ʔal-Dīn l-ḥesnâ d̠-ʔArbēyl, w-sām bēh nāṭorê. w-b̠āt̠ar qalīl, ʔamīrâ ʔnāš Kūrdāyâ d̠a-šmēh Šarāp ʔal-Dīn Jalâlī, ʔaytī p̄ūqdānâ, w-nassb̠ēh l-ḥesnâ men Badr ʔal-Dīn, wa-ṭrad̠ l-nāṭorê d̠-ʔīt̠ hwâ lēh bēh. w-k̠ad̠ hū Jalâlī ʕam ḥaylāwwāt̠â d̠-T̠āt̠ārāyê ʔezal hwâ ʕal Kūrdāyê mārrod̠ê d̠-Jūlmarg, šaddar ʕlāwhy Badr ʔal-Dīn ʔnāšīn Kūrdāyê, w-qaṭlūhy kad̠ da-mīk̠ b-yārīʕt̠ēh. w-ʔeštallaṭ ʔnāš k̠resṭyānâ, da-šmēh Mūk̠ātaṣ, ʔaḥūhy d-Ṣāppī Sūlaymân ʔāsyâ rabbâ, ʕal ʔArbēyl. w-b̠āt̠ar mawtēh, qām b̠-d̠ūkkt̠ēh brēh Tâj ʔal-Dīn ʕĪsâ, gab̠râ ṭāb̠â wa-mhaymnâ. w-b̠ēh b-zab̠nâ hwâ k̠ap̄nâ marrīrâ w-māwtānâ b̠-k̠ollāh ʔarʕâ d̠-Senʕār w-ʔĀt̠or w-B̠ēyt̠ Nahrīn w-Sūryâ w-B̠ēyt̠ Rhōmāyê, ʔezd̠abban gēyr b-D̠armsoq zūgalâ ḥad̠ meṭṭul krīhâ b̠-t̠reʕsar nāṣrāyê.

参考文献:
Bedjan, P. (ed.) (1890). Gregorii Barhebræi Chronicon Syriacum e codd. mss. emendatum ac punctis vocalibus adnotationibusque locupletatum. Paris: Maisonneuve.
Budge, E. A. W. (ed.) (1932). The Chronography of Gregory Abû’l Faraj, the Son of Aaron, the Hebrew Physician, Commonly Known as Bar Hebraeus: Being the First Part of his Political History of the Word: Translated from the Syriac, 2 vol. Oxford: Oxford University Press.


本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议进行许可。
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
欢迎访问、转载或进行捐赠

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

您正在使用您的 WordPress.com 账号评论。 注销 /  更改 )

Facebook photo

您正在使用您的 Facebook 账号评论。 注销 /  更改 )

Connecting to %s

cosmodox.com

%d 博主赞过: