Cosmodox

神在山上必有预备


“晚一天,你就得死” (SAA 1, 26)

本文编译的信件是新亚述国王萨尔贡二世向卡拉赫城总督下达的一份简短的命令。在信中,国王用严厉的语句指示他为新都城沙鲁金堡准备一批物资。

  • 文献索引:SAA 1, 26
  • 出土于卡拉赫(Calah),今伊拉克尼尼微省尼姆鲁德(النمرود an-nimrūd / Nimrud);出土编号 ND 2408
  • 现藏于伊拉克巴格达,伊拉克国家博物馆,编号 IM 64027
  • 新亚述时期(公元前 911 年至前 612 年);写成于亚述王萨尔贡二世在位期间,即约公元前 722 至前 705 年间
  • 阿卡德语(新亚述语)
  • 小型泥板;尺寸不详
  • CDLI no. P224403

泥板原文线描

SAA 1, 26 泥板线描(Iraq 18, 1956; pl. 11, ND 2408)

转写

正面:
01. a-bat LUGAL a-na ˹šak?˺[]
02. 7 ME túgma-qar-rat ša šeIN.NU
03. 7 ME e-bi-is-su ša gi˹AMBARmeš˺
04. ša 1-et e-bi-is-si
05. ˹ANŠE.NÍTA˺ la e-mu-qa-šú-u-˹ni˺
06. la i-mat-ta-ḫu-u-ni
正面底缘:
07. U4 ˹1kam˺ ša itiGAN
背面:
08. ina ˹uruBÀD˺-MAN-GIN
09. lu ˹qur-bu˺
10. 1-en U4-m[u e-te]-ti-˹iq˺
11. ta-m[u]-at

转录

1 abat šarre ana šakne:
2–9 7 mē maqarrāte ša tibne, 7 mē ebissu ša appārē, ša issēt ebissu imāru lā emūqāšuni lā imattaḫūni, ūm 1 ša Kislime ina Dūr-Šaru-ukīn lū qurub.
10–11 issēn ūm[u ēte]tiq, tamūat.

汉译

1 国王之言,说与总督:
2–9 七百垛麦秸,七百捆芦苇,(每)一捆(须多到)一头驴无力扛起。务必于九月[1]一日于沙鲁金堡备妥。
10–11 晚一天[2],你就得死。

注释

  1. 巴比伦历九月,即基斯利姆月(公历 11 月至 12 月间)
  2. 直译为“(如果)一天过去了”。

参考文献:
Saggs, H. W. F. (2001). The Nimrud Letters, 1952. (Cuneiform Texts from Nimrud; 5). London: British School of Archaeology in Iraq. (CTN 5; pp. 213f., ND 2408; pl. 20)
Parpola, S. (1987). The Correspondence of Sargon II, Part I. Letters from Assyria and the West. (Neo-Assyrian Text Corpus Project. State Archives of Assyria; 1). Helsinki: Helsinki University Press. (SAA 1, 26)
Luukko, M. (2012). The Correspondence of Tiglath-pileser III and Sargon II from Calah/Nimrud. (State Archives of Assyria; 1). Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project. (SAA 19, 153)

粗体标出的专有名词请参阅《人名、神名、地名和其他专有名词索引》


本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议进行许可。
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
欢迎访问、转载或进行捐赠

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

您正在使用您的 WordPress.com 账号评论。 注销 /  更改 )

Facebook photo

您正在使用您的 Facebook 账号评论。 注销 /  更改 )

Connecting to %s

cosmodox.com

%d 博主赞过: