Cosmodox

神在山上必有预备


房屋出租合同 (Nappāḫu 85)

本文编译的是一份阿契美尼德王朝时期的租房合同,出土于巴比伦城那帕胡家族的私人档案。根据该档案的其他文本我们知道,文中所指的房屋位于巴比伦城的舒安那区,面积约合 62 平方米(Nappāḫu 79),原属于拉巴西。很可能因为遇到了债务问题,拉巴西将其以较低的价格(总价 191 舍客勒白银)出售给了现房主依丁-拿布(Nappāḫu 80)。依丁-拿布在买下该房产后几乎立刻就将其出租给了拿布-鲁-萨利姆,并签订了一个为期两个月的短租合同(Nappāḫu 84)。合同期满后,他们又续签了一份未设期限的新合同。本文就是这份续签的租房合同。

 • 文献索引:Nappāḫu 85; VS 5, 61
 • 出土于巴比伦(Babylon),今伊拉克巴比伦省希拉市(الحلة al-ḥillah / Hillah)
 • 现藏于德国柏林佩加蒙博物馆(西亚博物馆),编号 VAT 131
 • 写成于巴比伦王大流士一世二年巴比伦历七月十五日,即公元前 520 年 10 月 11 日
 • 所属历史时期为阿契美尼德王朝时期(公元前 547 年至前 331 年)
 • 文献语言为阿卡德语(新/晚期巴比伦语)
 • 横长型泥板;宽 5.1 厘米,高 3.8 厘米,厚 1.8 厘米
 • CDLI no. P371795

泥板原文线描

VAT 131 泥板线描(VS 5, 61)

转写

正面:
1. É šá m˹MU˺-d+AG A-šú šá m˹d˺[+AG-DÙ-NUMUN]
2. ˹A SIMUG šá DA É˺ mDU10.˹GA-gišGISSU˺-[dAMAR.UTU]
3. A-šú šá mba-la-ṭu A GAL.DÙ a-na [i-di É]
4. a-na MU.AN.˹NA˺ 15 GÍN KÙ.[BABBAR] ˹a˺-na
5. md+AG-lu-ú-˹sa˺-lim A-šú šá [m]SUM.NA-d+AG
6. id-din ú-ru [i-šá]˹an˺-nu bat-qa šá a-˹sur-ru-ú˺
7. i-ṣab-bat itiBÁR[A it]iŠU u iti˹GAN˺ nu-˹up-tu4˺
8. i-na-a-pi a-ḫi KÙ.BABBAR ina!(ḪAL) re-eš ˹MU.AN.NA˺
9. re-eḫ-ti KÙ.BABBAR ina ˹mi-šil MU˺.AN.NA i-na-ad-din
10. ul-tu U4.1kam šá itiDU6 É ina pa-ni
11. md+AG-lu-ú-sa-lim 1+enta.àm
背面:
12. il-te-qu-ú
13. mu-kin-né md+AG-MU-GIN A-šú šá mú-ba-ru
14. A SANGA-d+INANNA-TIN.TIRki md+AG-ŠEŠmeš-MU
15. A-šú šá md+AG-KAR-ir A ŠITIM {x}
16. md+EN-MU UMBISAG A-šú šá mtab-né-˹e-a˺
17. A ˹A.ZU˺ TIN.TIRki itiDU6 U4.˹15˺[kam]
18. MU.2kam mda-˹ri?-muš?˺
19. LUGAL TIN.TIRki LUGAL KUR.[KUR]

转录

1–11 bītu ša Iddin-Nabû mārišu ša [Nabû-bān-zēri] mār Nappāḫu, ša taḫ bīt Ṭāb-ṣilli-[Marduk] mārišu ša Balāṭu mār Rab-banê, ana [idi bīti] ana šatti 15 šiqil ka[spu] ana Nabû-lū-salim mārišu ša Iddin-Nabû iddin. urru []annu, batqu ša asurrû iṣabbat. Nisan[nu Dû]zu u Kislīmu nūptu inappi. aḫi kaspi ina rēš šatti, rēḫti kaspi ina mišil šatti inaddin. ultu ūm 1 ša Tašrītu bītu ina pāni Nabû-lū-salim.
11–12 iltēnâ ilteqû.
13–17 mukinnē:
Nabû-šum-ukīn mārišu ša Ubāru mār Šangû-Ištar-Bābili
Nabû-aḫḫē-iddin mārišu ša Nabû-ēṭir mār Itinnu
Bēl-iddin, ṭupšarru, mārušu ša Tabnêa mār Asû.

17–19 Bābili, Tašrītu, ūm 15, šattu 2 Darimuš šar Bābili šar māt[āti].

汉译

1–11 那帕胡家族[拿布-班-泽里]之子依丁-拿布的房屋,相邻于拉布-巴内家族巴拉图之子塔布-兹利-[马尔杜克]的房屋。(房主)以每年十五舍客勒银[钱][1]为[房租]租给了依丁-拿布[2]之子拿布-鲁-萨利姆。(房主)当重修屋顶,修整墙基[3]。(每年)一[月、 四]月及九月(租客)当额外支付附加费用[4]。(租客)当于年首支付(合房租)一半的银钱,于年中(支付)剩余的银钱。房屋自七月一日起归拿布-鲁-萨利姆支配。
11–12(双方)已各自分别取得(本合同副本)。
13–17 见证人:
商古-依施塔-巴比利家族乌巴鲁之子拿布-舒穆-乌金
依汀努家族拿布-埃提尔之子拿布-阿黑-依丁
书写人:阿苏家族塔布内阿之子贝勒-依丁
17–19(地点:)巴比伦。(时间:)巴比伦王、世[界]之王大流士二年七月十五日。

注释

 1. 约合 125 克。参考房主购买该房产时的花费为白银 191 舍客勒,约合 1951 克。
 2. 租客的父亲只与房主依丁-拿布重名,并非同一个人。
 3. asurrû 一词早期本指「下水道,排水管」,在晚期则通常表示建筑物的墙基,故此处从后者。关于该词的考据参见 George, A. R. (2015). On Babylonian Lavatories and Sewers. Iraq, 77, pp. 75–106.
 4. 该附加费用(nūptu)几乎总是在一、四、九这三个月份收取,可能与涉及祭祀活动的节期有关。

参考文献:
Ungnad, A. (1908). Vorderasiatische Schriftdenkmäler der Königlichen Museen zu Berlin. Heft V, Neubabylonische Kontrakte. Leipzig: Hinrichs. (VS 5, 61; p. 31)
Baker, H. D. (2004). The Archive of the Nappāḫu Family. (Archiv für Orientforschung Beiheft; 30). Wien: Institut für Orientalistik der Universität Wien. (AfO Bh. 30; pp. 166, No. 85)

粗体标出的专有名词请参阅《人名、神名、地名和其他专有名词索引》


本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议进行许可。
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
欢迎访问、转载或进行捐赠

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

您正在使用您的 WordPress.com 账号评论。 注销 /  更改 )

Facebook photo

您正在使用您的 Facebook 账号评论。 注销 /  更改 )

Connecting to %s

cosmodox.com

%d 博主赞过: