Cosmodox

神在山上必有预备


内拉布的西贾巴尔墓碑 (KAI 226)

本文介绍的是一位月神祭司的墓碑。墓碑正面上方共有十行碑文,其中特别强调了在墓中没有贵重的随葬品,希望以此避免被盗掘。碑文下方刻有浮雕,表现的是墓主歆享供奉饮食的场景:他端坐在左侧的高椅之上,右手举杯欲饮,左手垂放在膝上,中间的桌上摆着盛有食物的碗和酒杯,桌子右侧还立着一个正扬起手中拂尘的仆人。

 • 文献索引:KAI 226
 • 出土于内拉布(Nērab),今叙利亚阿勒颇城东内拉布区(النيرب an-nayrab / Neirab)
 • 现藏于法国巴黎卢浮宫博物馆,编号 AO 3027(Sully 302 厅展出中)
 • 约公元前七世纪末至前六世纪中叶
 • 亚拉姆语(古亚拉姆语)
 • 玄武岩石碑,正面具浮雕;高 95 厘米;宽 45 厘米;厚 22 厘米

石碑照片与浮雕线描

左:石碑照片(作者拍摄);右:石碑浮雕线()

石碑铭文细节照片

石碑铭文线描

KAI 226 (KAI Band III, Tf. XXV, Nr. 226)

原文

𐤔𐤀𐤂𐤁𐤓 𐤊𐤌𐤓 𐤔𐤄𐤓 𐤁𐤍𐤓𐤁
𐤆𐤍𐤄 𐤑𐤋𐤌𐤄 𐤁𐤑𐤃𐤒𐤕𐤉 𐤒𐤃𐤌𐤅𐤄
𐤔𐤌𐤍𐤉 𐤔𐤌 𐤈𐤁 𐤅𐤄𐤀𐤓𐤊 𐤉𐤅𐤌𐤉
𐤁𐤉𐤅𐤌 𐤌𐤕𐤕 𐤐𐤌𐤉 𐤋𐤀𐤕𐤀𐤇𐤆 𐤌𐤍 𐤌𐤋𐤍
𐤅𐤁𐤏𐤉𐤍𐤉 𐤌𐤇𐤆𐤄 𐤀𐤍𐤄 𐤁𐤍𐤉 𐤓𐤁𐤏 𐤁𐤊𐤅𐤍
𐤉 𐤅𐤄𐤅𐤌 𐤀𐤕𐤄𐤌𐤅 𐤅𐤋𐤔𐤌𐤅 𐤏𐤌𐤉 𐤌𐤀𐤍
𐤊𐤎𐤐 𐤅𐤍𐤇𐤔 𐤏𐤌 𐤋𐤁𐤔𐤉 𐤔𐤌𐤅𐤍𐤉 𐤋𐤌𐤏𐤍
𐤋𐤀𐤇𐤓𐤄 𐤋𐤕𐤄𐤍𐤎 𐤀𐤓𐤑𐤕𐤉 𐤌𐤍 𐤀𐤕 𐤕𐤏𐤔𐤒
𐤅𐤕𐤄𐤍𐤎𐤍𐤉 𐤔𐤄𐤓 𐤅𐤍𐤊𐤋 𐤅𐤍𐤔𐤊 𐤉𐤄𐤁𐤀𐤔𐤅
𐤌𐤌𐤕𐤕𐤄 𐤅𐤀𐤇𐤓𐤕𐤄 𐤕𐤀𐤁𐤃

转写

 1. šʾgbr kmr šhr bnrb
 2. znh ṣlmh b-ṣdqty qdmwh
 3. šmny šm ṭb w-hʾrk ywmy
 4. b-ywm mtt, pmy l-ʾtʾḥz mn mln
 5. w-b-ʿyny mḥzh anh bny rbʿ bkwn
 6. -y w-hwm ʾthmw, w-l-šmw ʿmy mʾn
 7. ksp w-nḥš ʿm lbšy šmwny lmʿn
 8. l-ʾrh l-thns ʾrṣty mn ʾt tʿšq
 9. w-thnsny šhr w-nkl w-nšk yhbʾšw
 10. mmtth w-ʾrth tʾbd

转录

1–2 Šiʾgabbar komr Śahr ba-Nērab denā ṣalmeh.
2–3 ba-tṣadaqtī qodāmawhī śāmanī šem ṭāb wa-hawrek yawamayy.
4–6 ba-yawm mītt pommī lā-ʾettaed menn mellīn, wa-ba-ʿaynayy maḥazzē ʾanā banay rebʿ. bakawnī wa-hawm ʾettahāmū.
6–8 wa-lā-śāmū ʿemmī maʾān kasp wa-noḥāš, ʿemm labūšī[1] śāmūnī, lamaʿn la-ʾaareh lā-tahanīs ʾRṢ[2].
8–10 man ʾattā taʿšoq wa-tahanīsanī, Śahr wa-Nekkal wa-Nošk yahabʾešū mamātūteh wa-ʾaerteh tēbad.

汉译

1–2 此乃内拉布城(月神)萨赫尔的祭司西贾巴尔之像。
2–3 因着我在祂面前的义行,祂赐我以美名,又使我年日长久。
4–6 于死之日,我的口不曾与言语断绝,且我以我的双目看着我(直至)第四代的子孙,他们为我哀哭,大声苦叹。
6–8 不过他们并未将银和铜(制)的器皿置于我(棺中),他们(仅)用我的衣服收殓了我,只为你在将来不会盗开我的棺椁。
8–10 不论你是何人,倘若你亵渎并劫掠我(的坟墓),(月神)萨赫尔并(其妻)尼卡勒并(其子)努施克必使之承受痛苦之死[3],而其后裔必要灭亡。

注释:

 1. 或读 lebāšī.
 2. 读法不明。
 3. 本句字面的意思为“……并使他的死亡变坏”。

参考文献:
Donner, H.; Röllig, W. (1964). Kanaanäische und aramäische Inschriften. Band II: Kommentar. Wiesbaden: Harrassowitz. (KAI 226)
Donner, H.; Röllig, W. (1964). Kanaanäische und aramäische Inschriften. Band III: Glassare · Indizes · Tafeln. Wiesbaden: Harrassowitz. (KAI Tf. XXV, Nr. 226)
Börker-Klähn, J. (1982). Altvorderasiatische Bildstelen und Vergleichbare Felsreliefs. Text. (= Baghdader Forschungen; 4). Mainz: Philipp von Zabern. (BaF 4/1, p. 246 Nr. 302)

粗体标出的专有名词请参阅《人名、神名、地名和其他专有名词索引》


本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议进行许可。
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
欢迎访问、转载或进行捐赠

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

您正在使用您的 WordPress.com 账号评论。 注销 /  更改 )

Twitter picture

您正在使用您的 Twitter 账号评论。 注销 /  更改 )

Facebook photo

您正在使用您的 Facebook 账号评论。 注销 /  更改 )

Connecting to %s

cosmodox.com

%d 博主赞过: