Cosmodox

神在山上必有预备


交接记录:作为税赋的羊只 (BIN 3, 241)

这是一份关于使用羊只来缴税的记录,出土于普兹里什-达干城,是乌尔第三王朝国王舒-苏恩在位期间的一份行政文书。

  • 文献索引:BIN 3، 241
  • 出土于普兹里什-达干(Puzrish-Dagan),今伊拉克卡迪西亚省德雷海姆丘(تل دريحم / Tell Drehem)
  • 现藏于美国纽黑文耶鲁大学图书馆(耶鲁巴比伦尼亚收藏),编号 NBC 2290
  • 写成于乌尔王乌尔王舒-苏恩四年十二月(约公元前 21 世纪下半叶)
  • 所属历史时期为乌尔第三王朝时期(约公元前 2100-2000 年)
  • 文献语言为苏美尔语
  • 小型泥板;尺寸参见泥板照片
  • CDLI no. P106047

泥板照片

NBC 2290 (查看来源

泥板原文线描

BIN 3/241. Pl. XXX.

转写

正面:
01. 1u udu ú
02. 1u u8 ú
03. 4g̃éš.2u máš-gal ú
04. 3g̃éš.1u ud5 ú
05. mu bala-a-šè
06. ki ur-kù-nun-na-ta
07. árad-g̃u10 énsi / g̃ír-suki-ke4
背面:
08. ì-dab5
09. kìšib ka5-a-g̃u10 kurušda
10. itiše-gur10-ku5
11. mu dšu-dsuen lugal uri5ki-ma-ke4 bàd mar-tu mu-ri-/iq-ti-id-ni-im / mu-řú
侧缘:
12. 7g̃éš 5u udu

汉译

1–8 十只草饲(公)绵羊;十只草饲母绵羊;二百六十只草饲(公)山羊;一百九十只草饲母山羊,作为税赋,由吉尔苏总督阿拉德古乌尔-库努纳处取走。
9 育肥员卡阿古之印。
10–11(官历)十二月1乌尔舒-苏恩修建(名为)「驱逐提达努」(的)亚摩利城墙之年2
12(总计)四百七十只羊。

注释:

  1. 指在普兹里什-达干使用的官历第十二月。月份名称字面意思或为「收割大麦之月」。
  2. 即舒-苏恩在位第四年。

参考文献:
Keiser, C. E. (1971). Neo-Sumerian Account Texts from Drehem. Babylonian Inscriptions in the Collection of James B. Nies. vol. 3, No. 241. New Haven: Yale University Press. (BIN 3/241)

粗体标出的专有名词请参阅《人名、神名、地名和其他专有名词索引》


本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议进行许可。
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
欢迎访问、转载或进行捐赠

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

您正在使用您的 WordPress.com 账号评论。 注销 /  更改 )

Twitter picture

您正在使用您的 Twitter 账号评论。 注销 /  更改 )

Facebook photo

您正在使用您的 Facebook 账号评论。 注销 /  更改 )

Connecting to %s

cosmodox.com

%d 博主赞过: